คอร์สอบรม

คอร์สอบรม

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างการบริหารงานก่อสร้างตามขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 5 และการจัดทำข้อมูลตามแนวทางหนังสือเวียนเพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมEXCEL อัตโนมัติ

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/9XYNW ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/tVTiA ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณดวงเนตร 083-3768685 คุณกันต์นพัช 088-5728868 คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

คอร์สอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง, การรับรู้และจำแนกประเภทสินทรัพย์ , การนำเข้าฐานทะเบียนสินทรัพย์, การตรวจสอบงานทะเบียนและบัญชีสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) ) เพื่อการดำเนินการด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”

ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/uhgWr สมัครเข้าร่วมอบรม https://shorturl.asia/4bYMa ประสานงานฝึกอบรม คุณดวงเนตร ๐๘๓-๓๗๖๘๖๘๕ คุณกันต์นพัช ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘ คุณธัญวรินทร์ ๐๘๔-๐๐๑๒๐๔๒

คอร์สอบรม

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยในการสอบสวนวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนวินัยที่ต้องรู้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ. ๒๕๖๖

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยในการสอบสวนวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนวินัยที่ต้องรู้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ. ๒๕๖๖ ิ้งสมัครอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcxs72OQk9c1WfDRRfy6LFCLP8Mip15ux58f_XoGInZPTTw/viewform?usp=pp_url ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1Cxta5aIcqeHG9Q9-fXzgleBYM8BEmkgE/view?usp=sharing ประสานงานฝึกอบรมคุณดวงเนตร ๐๘๓-๓๗๖๘๖๘๕คุณกันต์นพัช ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘คุณธัญวรินทร์ ๐๘๔-๐๐๑๒๐๔๒

คอร์สอบรม

ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษาและการป้องกันแก้ปัญหาการทุจริตหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่จากการถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษาและการป้องกันแก้ปัญหาการทุจริตหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่จากการถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลิ้งสมัครอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcxs72OQk9c1WfDRRfy6LFCLP8Mip15ux58f_XoGInZPTTw/viewform?usp=pp_url ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร  https://drive.google.com/file/d/1Cxta5aIcqeHG9Q9-fXzgleBYM8BEmkgE/view?usp=sharing ประสานงานฝึกอบรม                                            คุณดวงเนตร    

คอร์สอบรม

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 พร้อมแนวทางปฏิบัติประกอบหนังสือสั่งการซึ่งออกท้ายพระราชบัญญัติฯ ด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัติ”

🎯หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 พร้อมแนวทางปฏิบัติประกอบหนังสือสั่งการซึ่งออกท้ายพระราชบัญญัติฯ ด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัต 🌎ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/nfmgz 💻ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/WUs1c ☎️ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณดวงเนตร 083-3768685คุณกันต์นพัช 088-5728868คุณธัญวรินทร์ 084-0012042🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

คอร์สอบรม

หลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ในปีการศึกษา การบันทึก ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และ การรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เชื่อมโยงการจัดทำแผน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2562”

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/pECfy ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/ksrbg ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณดวงเนตร 083-3768685 คุณกันต์นพัช 088-5728868 คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

คอร์สอบรม

หลักสูตร “การปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรม LTAX GIS , พร้อมเชื่อมราคาประเมินที่ดิน จัดทำแปลงดิน นส 3 ก. (แจกโปรแกรมจัดทำ นส 3 ก.), ปรับมาตรา 10 จากกรมที่ดิน การแบ่งแยก/การรวมแปลงดิน และปรับปรุงแนวเขตตำบล จัดทำข้อมูลถนน, แหล่งน้ำ และเส้นความสูง (contour)”

 การปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรม LTAX GIS , พร้อมเชื่อมราคาประเมินที่ดิน จัดทำแปลงดิน นส 3 ก. (แจกโปรแกรมจัดทำ นส 3 ก.), ปรับมาตรา 10 จากกรมที่ดิน การแบ่งแยก/การรวมแปลงดิน และปรับปรุงแนวเขตตำบล จัดทำข้อมูลถนน, แหล่งน้ำ

คอร์สอบรม

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกประเภทสินทรัพย์ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบฐานสินทรัพย์และบัญชี การแก้ไขและปรับปรุงบัญชีกรณีพบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ การพิสูจน์ยอดเงินรายได้สะสม แนวทางวิเคราะห์รายการบัญชีการตั้งหนี้ และการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี excel อัตโนมัติแบบง่ายกดครั้งเดียวออก3ใบผ่าน เพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด”

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกประเภทสินทรัพย์ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบฐานสินทรัพย์และบัญชี การแก้ไขและปรับปรุงบัญชีกรณีพบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ การพิสูจน์ยอดเงินรายได้สะสม แนวทางวิเคราะห์รายการบัญชีการตั้งหนี้ และการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี excel อัตโนมัติแบบง่ายกดครั้งเดียวออก3ใบผ่าน เพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด” ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/me1gy ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/mAJs7 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณดวงเนตร 083-3768685

คอร์สอบรม

ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ใบผ่านรายการตั้งหนี้(AP)  ใบผ่านรายการรับ(RV)  เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖7 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หลักสูตร “ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ใบผ่านรายการตั้งหนี้(AP) ใบผ่านรายกาบ(RV) เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2567 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAS)” ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/sqVkS ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/7h35v

คอร์สอบรม

หลักสูตร “เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ของหน่วยงานแม่และลูก (แนวทางการตรวจสอบงานทะเบียนสินทรัพย์ประจำปี งปม.2566 , การจัดทำฐานทะเบียนสินทรัพย์, การรับรู้สินทรัพย์, การปรับปรุงฐานทะเบียนสินทรัพย์ , การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมและบัญชีสินทรัพย์แม่-ลูก) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปี งปม. 2567 (แบบใหม่)”

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/6sC5w ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/BCtgl

Scroll to Top