(1)หลักสูตร “เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ของหน่วยงานแม่และลูก (แนวทางการตรวจสอบงานทะเบียนสินทรัพย์ประจำปี งปม.2566 , การจัดทำฐานทะเบียนสินทรัพย์, การรับรู้สินทรัพย์, การปรับปรุงฐานทะเบียนสินทรัพย์ , การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมและบัญชีสินทรัพย์แม่-ลูก) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปี งปม. 2567 (แบบใหม่)”

🎉ปีใหม่แล้ว มาเจอกันได้เลย🎉

รีบจับจองที่นั่งก่อนใคร💺💺💺

📣📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม

📣📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม

(1)หลักสูตร “เจาะลึกงานทะเบียนสินทรัพย์ของหน่วยงานแม่และลูก (แนวทางการตรวจสอบงานทะเบียนสินทรัพย์ประจำปี งปม.2566 , การจัดทำฐานทะเบียนสินทรัพย์, การรับรู้สินทรัพย์, การปรับปรุงฐานทะเบียนสินทรัพย์ , การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมและบัญชีสินทรัพย์แม่-ลูก) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปี งปม. 2567 (แบบใหม่)”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/6sC5w

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/BCtgl

(2)หลักสูตร “การจัดทำแผนที่ในระบบ Ltax3000 เพื่อรองรับ Ltax online การโอนปี การสำรวจ การประเมิน การถ่ายโอนแผนที่แม่บทและรูปภาพไปสู่ Ltax online”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/Vj2em

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/3qOZA

(3)หลักสูตร “ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ใบผ่านรายการตั้งหนี้(AP) ใบผ่านรายการรับ(RV) เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐพร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2567 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/sqVkS

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/7h35v

(4)การปรับปรุงแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรม LTAX GIS , พร้อมเชื่อมราคาประเมินที่ดิน จัดทำแปลงดิน นส 3 ก. (แจกโปรแกรมจัดทำ นส 3 ก.), ปรับมาตรา 10 จากกรมที่ดิน การแบ่งแยก/การรวมแปลงดิน และปรับปรุงแนวเขตตำบล จัดทำข้อมูลถนน, แหล่งน้ำ และเส้นความสูง (contour)

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารhttps://shorturl.asia/ksrbg

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/7DFpB

(5)หลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ในปีการศึกษา การบันทึก ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และ การรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เชื่อมโยงการจัดทำแผน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2562”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/pECfy

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/ksrbg

(6)หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกประเภทสินทรัพย์ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบฐานสินทรัพย์และบัญชี การแก้ไขและปรับปรุงบัญชีกรณีพบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ การพิสูจน์ยอดเงินรายได้สะสม แนวทางวิเคราะห์รายการบัญชีการตั้งหนี้ และการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี excel อัตโนมัติแบบง่ายกดครั้งเดียวออก3ใบผ่าน เพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด”

👉ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/me1gy

🌎ลิ้งค์สมัครอบรม https://shorturl.asia/mAJs7

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณดวงเนตร 083-3768685

คุณกันต์นพัช 088-5728868

คุณธัญวรินทร์ 084-0012042

Scroll to Top