โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง, การรับรู้และจำแนกประเภทสินทรัพย์ , การนำเข้าฐานทะเบียนสินทรัพย์, การตรวจสอบงานทะเบียนและบัญชีสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) ) เพื่อการดำเนินการด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ”

👉ดาวน์โหลดเอกสาร https://shorturl.asia/uhgWr

👉สมัครเข้าร่วมอบรม https://shorturl.asia/4bYMa

☎️ประสานงานฝึกอบรม☎️

คุณดวงเนตร ๐๘๓-๓๗๖๘๖๘๕

คุณกันต์นพัช ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘

คุณธัญวรินทร์ ๐๘๔-๐๐๑๒๐๔๒

Scroll to Top