อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยในการสอบสวนวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนวินัยที่ต้องรู้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ. ๒๕๖๖

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยในการสอบสวนวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนวินัยที่ต้องรู้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ. ๒๕๖๖

ิ้งสมัครอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcxs72OQk9c1WfDRRfy6LFCLP8Mip15ux58f_XoGInZPTTw/viewform?usp=pp_url

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1Cxta5aIcqeHG9Q9-fXzgleBYM8BEmkgE/view?usp=sharing

ประสานงานฝึกอบรม
คุณดวงเนตร ๐๘๓-๓๗๖๘๖๘๕
คุณกันต์นพัช ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘
คุณธัญวรินทร์ ๐๘๔-๐๐๑๒๐๔๒

Scroll to Top