ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษาและการป้องกันแก้ปัญหาการทุจริตหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่จากการถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษาและการป้องกันแก้ปัญหาการทุจริตหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่จากการถูกร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ลิ้งสมัครอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcxs72OQk9c1WfDRRfy6LFCLP8Mip15ux58f_XoGInZPTTw/viewform?usp=pp_url

ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร  https://drive.google.com/file/d/1Cxta5aIcqeHG9Q9-fXzgleBYM8BEmkgE/view?usp=sharing

ประสานงานฝึกอบรม                                           

คุณดวงเนตร     ๐๘๓-๓๗๖๘๖๘๕          

คุณกันต์นพัช     ๐๘๘-๕๗๒๘๘๖๘                 คุณธัญวรินทร์       ๐๘๔-๐๐๑๒๐๔๒       

Scroll to Top